Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ( PUL) bygger på EG:s persondataskyddsdirektiv och trädde i kraft den 24 oktober 1998. PUL har karaktären av ramlagstiftning och dess tillämpning skall preciseras genom föreskrifter meddelade av regeringen och Datainspektionen samt genom Datainspektionens och överprövande instansers praxis.

Genom att ge samtycke i din registrering på Portnets hemsida godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare för lagras, sparas och bearbetas i Portnets dataregister.

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag ( t.ex. båtplatskö ) eller i övrigt inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande, behandlas av Portnet för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som du begärt innan och efter avtal träffats.